SGI

The Trusted Leader in High Performance Computing

 
Partner Directory

A.I.S. s.r.o.

Contact: Rastislav Brodnan
Phone: +421-2-654 116 12
Location: Bratislava Slovakia
Email: sb@ais.sk
Supply of hardware and solutions Dodávame Vám pracovné stanice, ktoré sú spoľahlivé a tiché. We supply you the workstations that are reliable and quiet. Ich parametre zodpovedajú úlohám, na ktoré sú určené. Their parameters correspond to the tasks for which they are intended. Dodáme Vám servery a sieťové komponenty, kde sú vaše dáta k dostupné av bezpečí. We supply servers and network components, which are available for your data and secure. Hardvér navrhneme tak, aby spĺňal stanovené nároky na zvolené obdobie a bol ľahko rozšíriteľný. Hardware design to meet the specified requirements for the chosen period and is easily extensible. Dodáme tlačiarne a ostatné periférie, aby investičné a prevádzkové náklady pre dané potreby boli optimálne We can supply printers and other peripherals that investment and operating costs for those supplies are optimally Optimalizujeme riešenie tak, aby Váš softvér fungoval svižne a bez kolízií. Optimize the solution so that your software works swiftly and with no collisions. výber vhodného hádveru choosing the appropriate hádveru inštalácie Installation nastavenie setting vytvorenie chránených privátnych spojení (VPN) creation of protected private connection (VPN) uvedenie do prevádzky startup zaškolenie, poradenstvo training, counseling dohľad oversight monitoring monitoring
Headquarters
Stare Grunty 53 Bratislava, 84287 Slovakia
A.I.S. s.r.o., sb@ais.sk,